Zawarta ……………….. w ………………….. pomiędzy:

…………………………………………………………… z siedzibą: ……………………………………………………….……………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ……………………………, REGON: ……………………., NIP ………………………….., która podała następujący korespondencyjny adres mailowy: ………………………., reprezentowanym przez: ………………………………… – Prezes Zarządu, zwaną dalej „Klientem”

a

Aurea Consulting Group Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą: ul. Obornicka 309, 
60-689 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 293834, NIP: 7811815113, Regon: 300720618, która podała następujący korespondencyjny adres mailowy: grzegorz.nowak@aureaconsulting.pl, reprezentowaną przez: Grzegorz Nowak – Prezes Zarządu, zwaną dalej „Aureą”

Strony zawierają Umowę w dobrej wierze, z poszanowaniem słusznego interesu każdej ze Stron i w ten sposób będą starały się ją realizować.

§ 1.

 1. Klient powierza, a Aurea zobowiązuje się do: 

Przeprowadzenia czynności (Audytu), których wynikiem będzie przedstawienie Klientowi możliwości otrzymania Decyzji o Wsparciu (zwolnienia z podatku dochodowego) w związku 
z planowaną przez Klienta inwestycją. 

Decyzja wydawana jest na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn.zm.), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

Audyt dotyczył będzie weryfikacji kryteriów formalnych, ilościowych i jakościowych oraz weryfikacji spełniania wymagań koniecznych do uzyskania Decyzji.

§ 2.

 1. Na mocy niniejszej Umowy Klient upoważnia Aureę do reprezentowania go przed Zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną w obszarze działania której Klient zamierza prowadzić inwestycję, w szczególności do otrzymywania informacji związanych z weryfikacją możliwości wydania decyzji oraz planowaną przez Klienta inwestycją i w powyższym zakresie udziela Aurei stosownego pełnomocnictwa.
 2. Strony ustalają, że wszelką dokumentację oraz informacje związane z realizacją niniejszej Umowy będą przekazywać drogą mailową lub w formie papierowej.
 3. Klient zobowiązuje się do dostarczenia Aurei wszelkich potrzebnych danych i materiałów dotyczących procesu realizacji Audytu, a także do umożliwienia konsultantom Aurei dostępu do dokumentacji finansowej i związanych z nią informacji, które okażą się niezbędne do wykonania Umowy. Aurea zobowiązuje się z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować Klienta o konieczności udostępnienia potrzebnych danych i materiałów. 
 4. Aurea przygotuje dokumenty zgodnie z zakresem umowy w terminie 14 dni od dostarczenia przez Klienta niezbędnych dokumentów/danych/informacji, których listę Aurea przygotuje w terminie 3 dni roboczych od przeprowadzenie pierwszego spotkania z Klientem.
 5. W razie niewywiązania się przez Klienta z obowiązków opisanych w ustępie 3, Aurea nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w przygotowaniu dokumentów, o których mowa w § 1 pkt. 1, a jednocześnie Aurea ma prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 3

 1. Strony ustalają wynagrodzenie za usługi, o którym mowa w § 1 pkt.1 w kwocie 5.000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) plus podatek VAT.

§ 4

 1. Klient oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do otrzymywania faktur przewidzianych przez przepisy wydane na podstawie ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i tym samym wyraża zgodę na wystawienie przez Aureę tego typu faktur bez jego podpisu.

§ 5

 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.
 2. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy każda ze Stron ma prawo do ujawnienia osobom trzecim informacji uzyskanych podczas wykonywania niniejszej Umowy wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przez drugą Stronę. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli obowiązek ujawnienia informacji wynika z przepisów prawa.

Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku przekazywania dokumentów przedstawicielom Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

§ 6

 1. Wszelkie zobowiązania Stron, zostaną zawieszone w sytuacji zaistnienia wydarzenia o charakterze Siły Wyższej.
 2. Za przypadki o charakterze Siły Wyższej lub z nimi zrównanie, uznaje się w niniejszej Umowie, obok wszelkich przypadków powszechnie za takie uznanych w ustawodawstwie, zdarzenia następujące: kryzysy polityczne, gospodarcze i społeczne, przerwy lub niewystarczające zaopatrzenie w normalne dostawy energii elektrycznej lub transportu z jakichkolwiek przyczyn, lock-outy, strajki generalne lub częściowe, pożary, wybuchy.

§ 7

 1. Klient zobowiązany jest do poinformowania Aurei o wszelkich zmianach statusu prawnego swego przedsiębiorstwa, jak też danych dotyczących numeru NIP, REGON, RHB lub KRS oraz struktury własnościowej. Informacja ta powinna zostać przekazana Aurei niezwłocznie po powzięciu przez Klientawiadomości o zaistniałej lub planowanej zmianie. 

§ 8

 1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Wszystkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę pozwanego.

§ 9

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo przenoszenia, w całości ani w części, praw uzyskanych na mocy niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Aurei.
 3. Wszelkie doręczania (w tym korespondencja elektroniczna) dokonywane na adres Stron wskazany w Umowie są skuteczne, bez względu na to czy zostały faktycznie odebrane. 
 4. Umowa niniejsza stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami odnośnie spraw w niej unormowanych i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż zawarte w niniejszej Umowie. Wszelkie poprzednie porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu Umowy zostają zastąpione niniejszą Umową.
 5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
 6. Strony oświadczają, że umowę przeczytały, rozumieją ją i w pełni akceptują.

       …………………………………………                                   …………………………………………

                        Klient                                                                       Aurea